Rapportpris – Gyllene Skärsleven

Syfte, riktlinjer och ansökan


instiftandes vid årsmötet 07 maj 2020


Vad är Gyllene Skärsleven?

Gyllene Skärsleven är ett pris som delas ut årligen av Svenska Arkeologiska Samfundet. Priset ges till årets bästa rapport inom den uppdragsarkeologiska branschen och utses genom en nominerings-process och ett jurybeslut. Priset delas ut vid en offentlig ceremoni i samband med Samfundets årsmöte.


Gyllene Skärslevens syften

• Att stödja förmedlingen av uppdragsarkeologins rapporter och lyfta insatser gällande rapportskrivandet

• Att synliggöra uppdragsarkeologins rapporter och rikta uppmärksamheten till forsknings- och informationsvärdet inom rapporterna som annars ofta anses som ”grå litteratur”

• Att sprida kunskap om tidigare ouppmärksammade fornlämningar

• Att överbrygga klyftan mellan uppdragsarkeologi och akademi


Nomineringsprocess

Samtliga rapporter som är färdigställda och registrerade i FornDok kan nomineras. Detta innefattar allt från utredningar till slutundersökningar. Rapporten måste vara publicerad under året prisutdelningen gäller, dvs. det gånga året. Det kan vara en pdf och behöver inte vara upptryckt. Nomineringar sker genom en epost med ämnet ”SAS rapportpris [år]” till Samfundet (info@arkeologiskasamfundet.se) med en länk till rapporten samt några korta meningar kring motiveringen. Nomineringar ska ske i en öppen nominering, dvs. författarna eller nominerande behöver inte vara medlemmar i SAS. Nomineringar kan ske löpande under året, samt att Samfundet komma med en informationsdrive under varje höst. Med hänsyn till beslutprocessen kommer Samfundet ta emot nomineringar till det gånga året tills den 1 februari.


Beslutsprocess

Val av vinnare görs av en jury som väljs och sammanställs av Samfundets styrelse. I juryn ingår personer från Samfundets styrelse samt utsedda ledamöter. Juryn utser vinnare utefter uppställda kriterier (se nedan) som uppmärksammar rapportens vetenskapliga och förmedlande kvaliteter.


Bedömningskriterier

I beslutsprocessen lägger juryn särskild vikt vid nytänkande, kunskapsproduktion och –värde, det vetenskapliga hantverket i termer av akribi, språk och formalia, samt användbarhet inom arkeologi-branschen, i synnerhet vad gäller forskningsvärde. Utifrån dessa variabler, tar bedömningen av rapporten hänsyn till i) rapporten som arkeologisk dokumentation, ii) rapporten som arbetsunderlag för framtida undersökningar och forskning samt iii) rapportens förmåga att göra "det stora av det lilla", dvs. lyfta de arkeologiska resultaten till en vetenskapligt relevant nivå och placera dem i ett större sammanhang.


Utdelning och pris

Den Gyllene Skärsleven delas årligen ut i samband med Samfundets årsmöte. Vinnaren presenteras i Current Swedish Archaeology, där juryns motivering presenteras och rapporten sammanfattas kort. Vinnaren presenteras även digitalt via Samfundets hemsida och sociala medier. Det kommer finnas en länk till rapporten. Vinnaren presenteras även i Gjallarhornet, Samfundets nyhetsbrev. Priset består av den Gyllene Skärsleven och den uppmärksamheten som förväntas genom Samfundets kanaler. Samfundet står för eventuella resekostnader till utdelningen.